واتراستاپ

مشخصات واتراستاپ

مشخصات واتراستاپ

نوار آب بند جهت جلوگیری از عبور آب در سازه های آبی

واتر استاپ های درز انقطاع داخلی

واتر استاپ های درز انقطاع داخلی

این نوع واتراستاپ ها در مقاطع بتنی دیوار به کف و دیوار به دیوار مورد استفاده قرار میگیرند